Polityka prywatności i ochrony danych osobowych Somamed AS

Obowiązuje od 01.01.2022 r.

Celem niniejszej Polityki prywatności i ochrony danych osobowych (zwanej dalej również jako „Polityka”) jest przekazanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszych usług w rozumieniu tzw. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679, określanego także jako RODO. Przetwarzamy wyłączenie te dane osobowe, które są potrzebne do świadczenia naszych usług i obsługi klienta, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i ochrony naszych uzasadnionych interesów.

 

Definicje

Usługa

Przez usługę rozumie się stronę internetową www.rhinohorn.pl obsługiwaną przez firmę Somamed AS (zwaną dalej także jako „Administrator” lub „Zarządca”).

 

Dane osobowe (dane)

Dane osobowe w rozumieniu art. 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP itp.

 

Administrator danych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest Somamed AS, Postboks 200, N-1451 Nesoddtangen, Norwegia, REGON: NO985029504MVA.

 

Dane kontaktowe Administratora:

– adres e-mail: post@somamed.com

– Adres: Postboks 200, N-1451 Nesoddtangen, Norwegia.

 

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail

Udostępnienie tych danych jest dobrowolne. Udostępniając je, zgadzasz się z niniejszą Polityką.

 

Dane dotyczące wykorzystywania

Automatycznie zbieramy dane o tym, w jaki sposób korzystasz z Usługi, które mogą obejmować adresy IP, typ przeglądarki, jej wersję, odwiedzane strony, datę i godzinę wizyty, czas spędzony na stronach itp. Te dane osobowe nie są przetwarzane w formie umożliwiającej bezpośrednie ich odczytanie, a jedynie jako zabezpieczone zapisy techniczne.

 

Pliki Cookies

Używamy plików cookie w celu optymalizacji naszych stron internetowych i usług. Możesz przeczytać więcej o naszej polityce plików cookie tutaj.

 

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do świadczenia danej Usługi oraz wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej i korzystania z niej przetwarzamy dane wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. o ile nie zarejestrujesz się lub w inny sposób nie przekażesz nam informacji, będziemy gromadzić tylko te dane osobowe, które Twoja przeglądarka przekazuje naszemu serwerowi i które są niezbędne z technicznego punktu widzenia do wyświetlenia naszej witryny, a także zapewnienia stabilności oraz bezpieczeństwa strony.

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe, które nam przekazujesz, przetwarzamy przez czas niezbędny do świadczenia Usługi, w której celu zostały nam przekazane. Po zakończeniu korzystania z naszej Usługi lub rozwiązaniu umowy, nadal przetwarzamy Twoje dane osobowe, ale wyłącznie w celach i przez okres, przez jaki jesteśmy zobowiązani przechowywać te dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa lub tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne. Dane osobowe przechowujemy również dlatego, abyśmy mogli egzekwować nasze prawa, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes.

 

Przekazywanie danych

Dane osobowe, które nam przekazałeś, przetwarzamy i przechowujemy w ramach Somamed AS i związanych umową lokalnych dystrybutorów produktów. Udostępnione przez Ciebie informacje mogą być przechowywane i/lub przetwarzane poza Twoim krajem, tj. w obszarze, w którym ochrona danych osobowych może być regulowana w inny sposób. Administrator danych może być w pewnych okolicznościach zobowiązany do przekazania danych osobowych podmiotom wskazanym przez prawo, takim jak organy ścigania. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, dane mogą być przekazywane państwowym organom nadzorczym. Nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych lub biznesowych.

 

Twoje prawa

Twoje dane przetwarzamy w sposób przejrzysty, poprawny, w zgodzie z RODO i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku przetwarzania Twoich danych, na co wyraziłeś zgodę, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

 

Jako podmiot, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa w stosunku do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 i nast. RODO:

  • prawo dostępu;
  • prawo do sprostowania i usunięcia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do zgłoszenia sprzeciwu; i
  • prawo do wniesienia do organu nadzorczego skargi dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie dane o Tobie przetwarzamy lub chcesz skorzystać z innego z przysługujących Ci praw wynikających z RODO, skontaktuj się z nami pod adresem: post@somamed.com

 

Usługodawcy

W celu ulepszania naszych usług, w szczególności w celu analizy zakresu i sposobu korzystania z Usługi, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

 

Pragniemy zwrócić Twoją uwagę na fakt, że Usługa zawiera elementy  Google Analytics, które służą do analizy ruchu na stronie internetowej. Firma Google podporządkowała politykę ochrony prywatności Tarczy Prywatności UE-USA, szczegóły tutaj: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Polityka ochrony prywatności firmy Google, łącznie z instrukcjami, jak wykluczyć dane o Twoim zachowaniu na naszej stronie z tytułu gromadzenia danych przez Google Analytics, dostępne są tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich, za których treść Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych zarządcy każdej odwiedzanej witryny. Nie odpowiadamy za sposób, w jaki dane osobowe są przetwarzane przez podmiot trzeci.

 

Ochrona praw dziecka

Świadomie nie zbieramy i nie przetwarzamy danych osobowych osób poniżej 18 roku życia. Jeżeli dowiemy się, że przetwarzaliśmy dane osobowe osoby poniżej 18 roku życia bez zgody przedstawiciela ustawowego, niezwłocznie usuniemy takie dane z naszych systemów.

 

Zmiany w niniejszej Polityce

Niniejsza Polityka może być uzupełniana lub aktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia. Przed skorzystaniem z naszych stron internetowych zawsze przeczytaj niniejszą Politykę, aby uzyskać informacje o aktualnym stanie, po ewentualnych uzupełnieniach lub aktualizacjach.

 

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt pod adresem: post@somamed.com